HUMANA International

Rozvoj komunít

Projekty Humana People to People, ktoré budujú komunitu, majú spoločného menovateľa, a to: „Bojovať bok po boku s chudobnými“. Sú charakteristické tým, že sa umiestňujú do komunít, kde operujú spolu s ľuďmi, riešia pre ľudí veľmi závažné problémy. Sú tiež charakteristické tým, že bojujú zároveň na viacerých frontoch, tak ako aj chudobní ľudia zápasia o prežitie a zlepšenie svojich podmienok. Boj si od chudobných vyžaduje, aby boli všeumelcami, ak chcú uspieť. Vedúci projektu a ľudia, s ktorými pracuje, to musia zvládnuť.

Základné projektové programy pre zdravie, vzdelávanie a produkciu dopĺňajú programy vlád, ktoré sú často spojené s Miléniovými cieľmi rozvoja a zahŕňajú tiež dlhodobé kampane i kratšie akcie v rámci špecifického problému. Projekt slúži ako základ kampane alebo akcie, pričom využíva svoje interné a externé štruktúry na propagáciu aktuálnej témy.


Child Aid

V dvadsiatom roku platnosti Dohovoru o právach dieťaťa je Child Aid stále jedným z mnohých, ktorí sa snažia o to, aby sa tieto práva uplatňovali. Child Aid je to, čo o ňom hovorí názov: Pomoc dieťaťu rásť, učiť sa a žiť v bezpečných a zdravých podmienkach. Všetci rodičia si prajú vytvoriť takéto podmienky pre svoje deti, avšak mnohým sa to bez pomoci nedarí.

Child Aid so širokou základňou buduje schopnosť v rodinách a ich komunitách v all-inclusive programe, ktorý potvrdzuje, že na to, aby bolo možné deti riadne vychovať, je nevyhnutné posilniť celú komunitu. Program zhromažďuje rodiny a učí o zdraví a hygiene, o generovaní príjmov, vzdelaní, rozvoji okresu, o environmentálnom povedomí a účasti detí.

Child Aid má rozsiahle vysunuté programy s celou komunitou s informáciami a lekciami o zdraví, výžive, hygiene, životnom prostredí a iných otázkach s praktickými aktivitami na zlepšenie podmienok tam, kde je to potrebné. Tu sú dôležitými partnermi na spoluprácu základné školy v oblasti pôsobnosti – deti, učitelia a aj rodičia.

Koncepcia Child Aid  necháva priestor pre lokálne určované doplnky k hlavnými oblastiam a koncepcia pracuje s rôznymi štruktúrami v organizácii detí a ich rodín, napríklad vytvorením Village Action Groups z 15-20 rodín s koordinátorom, ktorý je dobrovoľníkom z miestnej komunity. Village Action Group pracuje spoločne na každodennom zavádzaní svojich vlastných aktivít a mobilizuje na účasť ešte viac dobrovoľníkov. Väčšina programov Child Aid pracuje medzi vidieckou populáciou, ale koncepcia sa ukázala ako efektívna aj v chudobných štvrtiach  veľkých miest, napríklad v obvode Sowet v Južnej Afrike


Zelené aktivity

Green Action má za cieľ zvrátiť cyklus zhoršovania životného prostredia vo vidieckych komunitách z nevyrovnaného stavu k modelu environmentálnej udržateľnosti.

Zdravé životné prostredie predstavuje ekosystém, kde symbióza medzi fyzickým životným prostredím a živými bytosťami podporuje biodiverzitu. Exploatačné ľudské aktivity zhoršujú životné prostredie cez vyčerpávanie zdrojov ako je vzduch, voda a pôda, čo predstavuje hrozbu pre existenciu živých bytostí. Za účelom prispievania k zdravému životnému prostrediu vedie HPPI environmentálne projekty nazývané Green Action, ktoré majú za cieľ zvrátiť cyklus zhoršovania životného prostredia vo vidieckych komunitách z nevyrovnaného stavu k modelu environmentálnej udržateľnosti.

Projekty Green Action mobilizujú komunitu, aby spĺňala požiadavky v oblasti spracovania odpadu, pôdy a ochrany vody, hygieny a rozvoja pustatín. Toto sa robí cez zoznam parametrov, ktorý rieši  premenu znehodnotenej pôdy, aby sa opäť stala živou použitím organických hnojív; vracanie vody do prameňov prostredníctvom napájania povrchovou vodou zo striech, svahov a nádrží; zaistenie zníženia spotreby vody zavedením nových poľnohospodárskych metód; zníženie spotreby palivového dreva a tým zníženie vnútorného znečistenia; vysádzanie stromov za účelom zvýšenia rozlohy zelených porastov a zlepšovanie životného prostredia vo všeobecnosti. Projekty tiež pripravujú vzorové modely rôznych nízkonákladových zariadení vyrábaných z miestnych materiálov ako sú lanové čerpadlá, odkvapové závlahové systémy a eko-hygienické toalety.


Kľúčové úspechy

Vzdelávanie v 450 farmárskych kluboch s približne 7,000 farmármi, ktorí sa teraz podieľajú na organickom hospodárení a využívajú moderné metódy poľnohospodárstva.
100 farmárov sme vyškolili na riadenie škôlok a 40 si otvorili vlastné škôlky na produkciu zeleniny a ovocia.

Na 100 vzorových záhradách a poliach celkovo vysadili 100.000 sadeníc zeleniny a ovocných stromov vrátane zeleného čili, baklažánu, karfiolu, rajčín, amalaki (indický egreš), citrónu a papáje. Založilo sa 535 kuchynských záhrad v domácnostiach a 175 jednotiek vermikultúr.

Bolo vysadených 25.000 stromov; vyrobilo sa 17 strešných konštrukcií zachytávajúcich dažďovú vodu, 16 vodných napájacích systémov  vo vysušených studniach a 8 nádrží na napájanie podzemnou vodou a uchovávanie vody na zavlažovanie.

Vybudovali sme 35 eko-hygienických toaliet.


Community Development India

Humana People to People India zavádza projekty Community Development, ktoré sú integrovanou metódou rozvoja vyjadrenou v 10 líniách aktivít – pokrývajú všetky aspekty života, a teda posilňujú komunitu. Ideou projektu je „pracovať spolu s ľuďmi a ich komunitami na rozvoji dôstojného života a blahobytu prostredníctvom prístupu k službám, ktoré uspokojujú základné potreby udržateľným spôsobom, a to vrátane živobytia, zdravia, vzdelania a informácií, bezpečného a zdravého životného prostredia a života bez diskriminácie, a tak zabezpečiť ich ekonomické, sociálne, kultúrne ako aj občianske a politické práva“.

10 línií aktivít rieši dlhodobý rozvoj, ktorý potrebuje vytvoriť a zaviesť udržateľné riešenia. Projekty Community Development sú teda schopné zmeniť ich spôsob činnosti tak, aby sa chopili prichádzajúcich príležitostí na spoluprácu so všetkými silami a ťahali za jeden koniec lana – či už sú to vládne iniciatívy, iné organizácie, národné alebo lokálne programy. Zároveň si projekty zachovávajú svoj jasný profil s 10 líniami aktivít a základnými metódami programu.


Projekt Comunity Development spája ľudí v komunite, ktorá sama seba organizuje do skupín so spoločnými záujmami vrátane svojpomocných skupín, ženských skupín, farmárskych klubov, mládežníckych klubov, skupín pre dospievajúcich, detských klubov a združenie vybraných členov každej skupiny spolu s ďalšími predstaviteľmi vlády a obecnej rady za účelom vytvorenia Village Action Group. Výsledkom komunitných skupín postupne buduje sebaorganizujúca sila. Schopnosť sebaorganizácie je doplnkový výsledok aktuálnych praktických aktivít a rovnako je veľmi dôležitým faktorom pre udržateľný rozvoj.

Humana People to People India zavádza 16 projektov komunitného rozvoja v piatich štátoch Indie: Rajasthan, Haryana, Uttar Pradesh, Tamil Nadu a Uttarakhand.