HUMANA International

Poľnohospodárstvo

Ak chceme získať potravinovú bezpečnosť pre miliardy ľudí, musia hrať hlavnú úlohu malí farmári.

Potravinová bezpečnosť, produkcia potravín a ochrana životného prostredia sú úzko späté a sú dôležité nielen pre milióny priamo ovplyvnených farmárov, ale aj pre spoločenstvá ako také. Farmári sa potrebujú naučiť lepšie metódy obhospodarovania a potrebujú byť začlenení do ekonomík svojich krajín.

Z dôvodu klimatických zmien, ktoré majú čoraz viac následkov, je životné prostredie ohrozované na novej úrovni a zápas o okamžitú potravinovú bezpečnosť a produkciu nadbytku potravín sa zintenzívňuje.

Niektoré z väčších environmentálnych problémov Zeme sú úzko späté s vodou a produkciou potravín. Ohrozujú mier a stabilitu na mnohých miestach a z toho dôvodu je nutné nájsť spolu s ľuďmi všeobecne prijateľné riešenia .

Farmársky klub

Programy Humana People to People učia malých farmárov o udržateľných poľnohospodárskych postupoch ako je pôdoochranné poľnohospodárstvo a poskytujú farmárom vedomosti, ktoré môžu využiť pri prispôsobovaní sa meniacim podmienkam. Integrálnou súčasťou vzdelávania je organizovanie farmárov okolo výskumu a zdieľania vodných zdrojov, zabezpečenia vstupov a marketingu ich produkcie. Zahŕňa aj všeobecné vedomosti a zručnosti z oblasti výživy, zdravia a rozvoja komunity.  Koncept sa nazýva „farmársky klub“.

Účelom je poskytnúť farmárom také poznatky a organizáciu, aby v súčasnosti mohli uspokojovať potreby svojich rodín a komunít, zvýšiť svoj príjem a stať sa súčasťou trhovej ekonomiky. V mnohých farmárskych kluboch tvoria väčšinu farmárov ženy. Z tohto dôvodu je možné na farmársky klub pozerať ako na rodový program, ktorý dáva možnosti ženám a zahŕňa množstvo klubových aktivít, ktoré sa tiež zameriavajú na blahobyt celej rodiny s ohľadom na vodu a hygienu, výživu, zdravie a vzdelanie.

Poľnohospodárska výchova farmárov závisí od lokálnych podmienok: niektoré sa zameriavajú na roľníctvo, iné na živočíšnu výrobu, niektoré na farmy so zavlažovaním, iné čisto na bezzávlahové poľnohospodárstvo. Farmári sú organizovaní v skupinách po 250 farmárov s jedným vedúcim projektu, ktorý poskytuje praktickú i teoretickú poľnohospodársku výučbu. Vedúci projektu tiež pomáhajú organizácii farmárov a učia ich sebaorganizácii, aby sa medzi nimi počas trvania projektu vytvorili trvalé štruktúry.

Pre vzájomné benefity sú do programov zapojené služby národného poľnohospodárskeho poradenstva – farmári sa učia od poradenských pracovníkov a poradenský systém sa posilňuje v dynamike vzájomnej výmeny.